Evoluția omului și omul viitorului | Prima parte


Prima zi a Creației

By dr.Emil Străinu

Corpul material, este ultimul refugiu al spiritului. Dar acest corp material ca şi materia în general ce reprezintă un refugiu al diverselor forme de energii, nu s-a format printr-un conglomerat de atomi ce s-a unit din întâmplare de la sine, ei s-au alăturat formând materia, după o lege superioară, legea divină, care pentru a determina diver­sele forme ale materiei, a creat mai întâi cele două forme de energii, care se comportă ca adevărate „computere” şi care formează matricea energetică a materiei. Divinitatea a creat mai întâi primul „computer”, acela al corpului eteric şi apoi pe cel al corpului astral, care determină alăturarea ato­milor într-o formă specifică fiecărui atom şi fiecărei materii în parte. Atomii în mişcarea lor continuă nu se întâlnesc şi nu se agaţă unul de altul la întâmplare, totul este predestinat şi determinat de inform­aţia divină, ce se află în aceste două corpuri de energie, care la rândul lor, sunt formate de spirit, singurul de esenţă divină.

Rămâne o problemă foarte importantă de rezolvat, aceea de a cunoaşte dacă primul om creat de Dumnezeu din eterul universal s-a fătcut direct, ca ultima specie creată, independent de alte creaţii, sau primul om a fost creat de Dumnezeu ca un rezultat complex al evoluţiei universale.

Din acest punct de vedere, omul este dedus şi complex, adică corpul său astral şi eteric, provin din corpurile astrale şi eterice ale fiinţelor inferioare. Ca argumente la această afirmaţie, sunt două aspecte: unul, cel descris în Biblie, unde revelaţia divină transmisă lui Moise, îi spune că omul a fost creat în ultima zi a creaţiei. Dar aşa cum se cunoaşte, aceste „zile“ sunt de fapt perioade de zeci şi sute de milioane de ani.

Dacă revelaţia divină ne-ar fi informat că toate vieţuitoarele ar fi fost create în acelaşi timp, atunci omul ar fi fost creat independent de evoluţia universală a vieţii. Al doilea aspect care argumentează faptul că omul a fost creat ca rezultat complex al evoluţiei universale, este constatarea că toate vieţuitoarele pământului, au o asemănare în ceea cc priveşte existenţa celor două corpuri de energii: astral şi eteric care formează structura de energie a corpurilor fizice pe care le au programate în informaţia lor energetică. Şi la animalele inferioare şi la maimuţe, există în corpul lor, aceleaşi aparate şi organe, ca şi la om şi care au aceeaşi funcţie în hemeostazie, metabolism şi reproducere.

Ziua creației
Dumnezeu l-a creat pe om în ultima zi de creaţie, deci după milioane sau poate sute de milioane de ani, perfecţionând aceste două corpuri de energie. Aceasta se vede în cazurile de atavism, când copilul se naşte cu unele rudimente de organe întâlnite la maimuţe, adică animalul imediat inferior omului şi se mai vede şi în dezvoltarea embrionară a ovulului fecundat, când acesta trece prin toate stadiile de evoluţie ale vieţii pe pământ, când de fapt ontogeneza repetă filogeneza, în dezvoltarea corpului eteric.

Toată această evoluţie şi creaţie se datoreşte puterii spiritului ca voinţa a Iui Dumnezeu. Cea mai convingătoare dovadă, o avem în fenomenul de materializare de fantome, când spiritul folosindu-se de informaţia eterică a mediumului ce se află în transă, face să apară din „nimic“ un corp uman în came şi oase, cu memorie, cu inteligenţă şi voinţă şi chiar cu limbaj uman. Atunci când se materializează spiritele inferioare, acestea apar cu cap de om, dar cu corp de animal, ceea ce arată că corpurile lor astrale şi eterice, sunt neevoluate până la stadiul de om.

Spiritul este înţeles ca fiind o unitate unică, indestructibilă ce emană din entitatea conştientă universală iar această unitate individuală, de conştiinţă, poate fi privită ca identică în substanţă cu conştiinţa universală, dar mai mică în mărime şi putere. Aceste unităţi de conştiinţă, din cadrul corpurilor tuturor speciilor, sunt calitativ identice una cu cealaltă, dar cu potenţe diferite, după forma particulară a formelor fizice în care se află.

Acest sine conştient, trece dintr-un corp în altul, după anumite legi superioare cosmice, cunoscute sub denumirea de legea karmei. Aceste forme inferioare ale sinelui conştient ce se găsesc la plante şi animale, evoluează până ating forma umană, această progresie corespun­de cu dezvoltarea de la stări inferioare, la stări superioare de conştiinţă.

Karma - Ghidul nevăzut

Karma – Ghidul nevăzut

Principiul universal… Karma
Sinele conştient, are o deplină libertate de a acţiona, dacă această libertate este întrebuinţată greşit, fără a fi în armonie cu conştiinţa cosmică, ea trebuie să tranziteze continuu în materie, tocmai pentru a se armoniza cu conştiinţa cosmică.

Pentru aceasta este nevoie de un efort de supravieţuire într-un mediu al competiţiei şi conflictelor, alături de alte milioane de alte fiinţe motivate cu aceeaşi dorinţă materială. Aceste interacţiuni între fiinţele conştiente, sunt guvernate de un principiu universal de justiţie denumit Karma prin care succesele şi eşecurile, fericirea şi nenorocirea, sunt acordate, potrivit cu acţiunile noastre din vieţile trecute.

La om conştiinţa este controlată de conştiinţa cosmică, care observă şi îi determină noua reîncarnare. Când acţionează în armonie cu aceasta, ea devine eliberată din ciclul naşterilor şi al morţii şi în această situaţie ea îmbracă o activitate senzorială spirituală, deoarece percepţia simţurilor este o funcţie inerentă a sinelui conştient.

Conştiinţa cosmică, se află într-o dimensiune dincolo de spaţiul şi timpul material, pe care le guvernează şi le controlează. Spiritul indi­vidual ca formă spirituală poate ajunge în această dimensiune, entitatea conştientă universală uneşte toate aspectele realităţii.

În interiorul materiei, oamenii de diferite grade de dezvoltare spirituală, au posibilitatea să poată convieţui în acelaşi plan. Aceasta duce la două necesităţi contradictorii, afirmarea individului ca un întreg şi integrarea într-o uniune mai largă.

Spiritul se încorsetează în materie, căci numai aşa el poate să înveţe din ce în ce mai bine legile creaţiei care să ducă la o creştere a conştientizării posibilităţilor incluse în el. Pentru aceasta este nevoie de experienţe pe care le poate avea mai întâi datorită naturii sale, doar în lumea pământească, de materie densă, aşa cum fiecare instruire judicioasă, trebuie începută de la temelie.

Evoluția speciilor - Reîncarnarea sufletelor

Evoluția speciilor – Reîncarnarea sufletelor

Evoluția speciilor
Materia s-a format din eterul universal, sub impulsul unei forţe cosmice conştiente şi organizatoare, prin concentrări lente, în decurs de miliarde de ani. Există o identitate de construcţie în natura neînsufleţită şi în cea însufleţită căci materia, forţele şi viaţa sunt alcătuite după acelaşi tipar, numai că în materia neînsufleţită, ce reprezintă numai o energie con­centrată, deci eter spaţial concentrat, forţele emană din materie, pe când în lumea vie elementul psihic, spiritual, este independent de materie, iar materia nu mai apare ca element din care se naşte psihicul ci numai ca un sediu efemer, însă necesar, atât timp cât acest element psihic animă un corp fizic şi material, iar după îndeplinirea acestui rol, acest element spiritual continuă să supravieţuiască şi după dispariţia acestui corp material.

Dumnezeu a creat pentru fiecare specie, un altfel de corp spiritual, care determină la rândul său, evoluţia speciilor. Nu prin variaţii întâmplătoare, se operează lupta pentru existenţă, a fenomenului de selecţie naturală, care duce la persistenţa celui mai apt şi deci la evoluţia speciilor. Dar care este cauza intimă a acestor transformări întâmplătoare?

După Haeckel, această cauză ar fi un hazard. Dar această întâm­plare sau hazard nu poate să creeze legi fixe, căci prin definiţie, hazar­dul este o dezordine, pe când universul este ordine şi organizare. Explicaţia nu poate fi plauzibilă nici de ideea unei tendinţe înnăscute spre perfecţionare a lui Lamark, nici de formularea legii progresului a lui Spencer sau de elanul vital a lui Bergson.

Conștiința cosmică - Biblioteca „Cunoașterii”

Conștiința cosmică – Biblioteca „Cunoașterii”

Conștiința cosmică
La baza fenomenelor universale se află un element inteligent şi inten­ţional, un element psihic conştient şi voliţional, o conştiinţă universală. Dacă o inteligenţă a creat şi conduce lumea, poate acel creator să lase creația sa la voia întâmplării? Aceasta ar însemna că acest creator nu mai poate stăpâni forţele cosmice şi acestea o dată dezlăn­ţuite, ar duce la un haos universal sau că acest creator ar fi capricios şi nestatornic.

Această conştiinţă cosmică a creatorului care conduce şi creează ordinea biologică, are o voinţă proprie şi posibilitatea de a-şi îndeplini această voinţă, aceasta înseamnând că este o forţă independentă de materie, care modelează materia şi formele ei, aşa cum doreşte.

Chiar şi Bergson, care vorbeşte de acel „elan de viaţă spune că la originea vieţii este conştiinţa sau mai bine zis supraconştiinţa, adică tocmai un creator, o inteligenţă cosmică. Tot Bergson afirmă că conştiinţa umană deşi pare că ar avea sediul în creier, este totuşi superioară şi independentă de creier.

Totul pare a se petrece ca şi când conştiinţa ar ţâşni din creier, ca şi când activitatea conştientă s-ar modela după activitatea cerebrală. În realitate conştiinţa nu ţâşneşte din creier, iar starea psihologică spune mai mult decât starea cerebrală. Bergson afirmă că conştiinţa unei fiinţe vii, este solidară cu creierul ei, aşa cum un cuţit ascuţit este solidar cu vârful său, creierul este vârful ascuţit pe unde pătrunde conştiinţa în ţesutul compact al evenimentelor, dar el nu este mai coextensiv faţă de conştiinţă, decât e vârful faţă de cuţit.

Liberul arbitru - Abilitatea de a alege

Liberul arbitru – Abilitatea de a alege

Liberul arbitru
Conştiinţa este esenţialmente liberă, ea este libertatea însăşi dar ea nu poate străbate materia ftră să se aşeze pe ea, şi să se adapteze ei. Acest element psihic, această conştiinţă independentă de materie, adică elementul spiritual, este cel ce a determinat evoluţia speciilor şi tot el îl va duce pe om, la o nouă treaptă de dezvoltare.

Atunci va dispărea egoismul, violenţa, răutatea, cruzimea, crimele, războaiele şi nedreptatea, toate acestea fiind stări sufleteşti aservite materiei, involuate în materie. Există un paralelism între psihic care involuează înspre materie şi eterul primordial care se condensează să devină materie.

În faza de involuţie, de materialitate, de condiţii materiale ale umanităţii, domină psihismul inferior căruia îi sunt caracteristice nedreptatea, violenţa, egoismul şi prostia. Răul în general este consecinţa firească a materializării condiţiilor actuale de viaţă.

Toată evoluţia noastră pământească este supusă unui destin presta­bilit, nimic nu se petrece din întâmplare, libertatea noastră este limitată la liberul arbitru. Destinul este absolut, inevitabil, căci el este o lege a naturii, tot la fel de fatală ca şi legile fizice, aceasta este legea Karmei.

Acest destin al omului se va schimba când el va atinge faza de spiritualizare ce nu-l mai face dependent de materie, prin care să sufere pentru a se putea purifica, căci destinul fiecăruia în materie se poate realiza numai prin suferinţă. Atunci destinul omului va evolua în afară de materie, iar psihicul uman va îmbrăca forme superioare, cu manifestări din interior, spre exterior, de la material, la imponderal.

Corpul fizic - casa Spiritului

Corpul fizic – casa Spiritului

Corpul fizic
Influenţe asupra destinului omenesc o vor avea mediumnitatea acti­vă, generalizată ce va determina o nouă specie umană, în care spiritul va domina materia, putând-o disocia, realcătui şi crea, după voia sa. Această formă de existenţă a omului, va deveni invizibilă vederii fizice, va deveni de fapt un corp de energie, care poate la fel de bine să fie creată şi în alt mediu, în afară de cel pământesc.

Este de fapt forma spiritului care se află atât în lumea astrală, dar şi în jurul nostru, influenţându-ne în permanenţă. Dacă aceasta în­seamnă că omul se reîntoarce la forma astrală pe care a creat-o divi­nitatea pentru primii oameni, înainte de crearea omului fizic, atunci s-ar pune întrebarea, de ce a mai fost necesară apariţia corpului fizic, de îndată ce ne întoarcem la aceeaşi formă de existenţă, adică a omu­lui astral?

Aceasta este numai în aparenţă, deoarece evoluţia spiritului în materie, în omul fizic, îi dă posibilitatea de evoluţie, căci numai în materie el poate să se abată de la morala divină şi numai în materie el poate suferi şi poate să fie eliberat de păcatul luciferic.

Toate personalităţile paranormale şi spiritele evoluate din astral, comunică că există o strânsă legătură între felul de viaţă al omului pe pământ sub raportul faptelor sale bune sau rele şi viaţa spiritului de după moarte.

Spiritul se reîncarnează în materie, până atunci când el va reuşi să se purifice şi să evolueze spre o existenţă superioară, fiind eliberat de influenţa negativă luciferică, astfel încât viaţa în materie a spiritului este o adevărată închisoare pentru acesta, dar o şcoală, deşi grea, foarte necesară.

Viaţa biologică se sprijină pe trei pietre de temelie: hrana, repro­ducerea şi necesitatea spirituală, morală şi estetică sau altfel spus adevăr, bine şi frumos. Hrana şi reproducerea sunt nevoi ale materiei, iar spiritualitatea reprezintă nevoia spiritului, viaţa este o luptă continuă pentru îndepli­nirea acestor nevoi.

Dar numai spiritul se îndepărtează de materie, de aici şi concluzia că etica superioară a vieţii spirituale, este o condiţie naturală a vieţii atunci când viaţa se debarasează de necesităţile materiei.

Acest stadiu de dezvoltare, se va atinge când intuiţia se va dezvolta în egală măsură cu inteligenţa, intuiţia-instinct, este expresia însăşi a vieţii. Aceasta înseamnă că viitorul supraom va avea dezvoltate toate facultăţile paranormale, fenomen paranormal, care este factorul pri­mordial în evoluţia umanităţii viitoare.

Acest fapt este confirmat şi de Oswald Spengler, în cartea sa, „Prăbuşirea Occidentului”, unde susţine că cultura este un fenomen de evoluţie spirituală, de creaţiune spontană continuă, în timp ce civili­zaţia este mecanizarea şi aplicaţiunea tehnicizată a culturii.

Omul viitorului - Evoluție

Omul viitorului – Evoluție

Omul viitorului
În istoria omenirii nici o civilizaţie nu a durat mai mult de 1000 de ani, iar fenomenul cultural european s-a mecanizat şi a devenit civilizaţie, pierzându-şi creativitatea spirituală; autorul consideră că prăbuşirea culturii occidentale este apropiată, concluzia este că cultura se sprijină pe spiritualitate.

Omul viitorului va avea dezvoltate darurile intuitive oculte şi magice, adică tocmai însuşirile paranormale ale omului va produce o superioritate a Eului conştient care va fi adevărata caracteristică a omului viitorului, căci în spirit, în intuiţie şi instinct, se află viitorul omenirii, nu în dezvoltarea inteligenţei. Această idee este susţinută de mai mulţi autori: Bergson, Kewserling, Von Herman, Bardiaeff, Haedemberg şi Bernard Shaw.

Omul viitorului este omul spiritualizat, adică omul paranormal, superior actualului om căci la el fenomenul paranormal va fi normal şi va duce la un triumf definitiv al spiritului asupra materiei, căci aceasta ar deveni inexistentă. Omul va aduce obiectele numai cu puterea spiritului, va putea disocia instantaneu materia, eliberând uriaşele energii incluse în ea, comunicarea oamenilor se va face prin telepatie de la spirit la spirit, plantele vor creşte sub influenţa forţelor psihice ale omului, iar bolile vor fi vindecate tot prin forţa spiritului.

Acel om paranormal al viitorului, va fi şi superior din punct de vedere intelectual şi moral faţă de omul de astăzi, căci mediumnitatea singură nu înseamnă neapărat superioritate, dar dacă pentru mediumnitatea pasivă răspunsul este negativ, el este pozitiv pentru mediumnitatea activă.

Când omul va fi conştient de forţele spirituale, de natura sa paranormală, aceştia vor fi oamenii de cel mai ridicat nivel intelectual şi moral, aşa cum a fost Iisus Hristos. Când această mediumnitate acti­vă se va generaliza, va apărea un nou om un supraom, o specie nouă.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: